Hodnocení kritických bodů

 Jak funguje HACCP v IOŠ

Protože jsme certifikovaná firma,  vyžaduje se po nás, abychom měli naše postupy zavedené jako standardní procesy. Srozumitelné našim technikům i klientovi.
Takto postupujeme při kontrole monitorovacích bodů. podobnost s HACCP nikoli náhodná.

Každé riziko sledované monitorovacím - kontrolním bodem je vymezeno limitní hodnotou svého parametru. Limitní hodnotou může být množství pozřené nástrahy v případě, kdy sledujeme aktivitu hlodavců, nebo počet jedinců hmyzu zachycených na lepové desce. Ale může to být i stavební nedostatek, netěsnost, v důsledku které může dojít k napadení škůdcem nebo i jiná procesní závada - například nedostatečně prováděný úklid nebo nesprávně skladovaný odpad. 

Technik hodnotí monitorovací bod ze dvou hledisek:

1. Závažnost možného incidentu - míra rizika incidentu. 
2. Četnost neboli opakování incidentu. 

Pokud je sledovaný parametr rizika zjištěný na monitorovacím bodu vyšší než jeho předem stanovená limitní hodnota, hodnotí ji technik jako neshodu, čili rizikovou a označí v kontrolním listu "KO".  Takto technik postupuje u každého monitorovacího bodu. Na závěr inspekce provede celkové vyhodnocení  a stanoví trend neshod. Rostoucí trend neshod je nežádoucí, technik musí odhalit jeho příčinu a navrhnout nápravná opatření. Účinnost nápravných opatření se kontroluje stejným způsobem při následující inspekci.

Malá poznámka : nulová hodnota parametru X je vždy v pořádku. Pokud není možno parametr vyhodnotit, je to vyznačeno v dokumentaci.